அவள்

Image courtesy: pexels.com

அவள் அவளாகவே இருக்கட்டும்.
அவளையேன் அந்தயிந்தவென  
அர்த்தமற்ற உளறல்களால் 

அலங்கரிப்பதேன்???
அவள் அவளாகவே இருக்கட்டும்.

பார்வையிலே பலவற்றை உணர்த்துமிந்த
பாவப்பட்ட சமூகத்தில் 
பழிச்சொல்லுக்கு பலியாவது அவளே.
அவள் அவளாகவே இருக்கட்டும்.

அம்மா அன்னை அனைத்துமவளே – என
ஆண்டாண்டாய் அலறுகிறீர் ஒரு நாளில்
இதுவே இவளுக்கு போதுமென்ற நினைப்புடன்.
அவள் அவளாகவே இருக்கட்டும்

அவளாடைக்கும் அவளுணவிற்கும் அளவுகளுரைத்து
அன்பானவர்களே……. போதும்.
அவள் அவளாகவே இருக்கட்டுமே!!!

– அ.ஜெ. அமலா