பற

image courtesy : pexles.com

வானமே எல்லை
எங்கும் பற

சிறகு கொண்டு
வானிற்கு வண்ணம் தீட்டு

மனிதம் நேசி
வையத்தின் மீது காதல்கொள்

வீழும்போது சோர்ந்து போகாதே
கூண்டுகளை உடை

ரௌத்திரம் பழகு
சுதந்திரத்தை சுவாசி

கற்க மறவாதே
காகிதமும் ஆயுதம் ஆகலாம்

வேட்டைக்கு பழகு
சிறகை விரி

பற
வான் வசப்படும்.

 மணிகண்டன் முருகன்