சூரியன் – உதயமும்…..! மறைவும்…..!

குமரியில் சூரியோதயம்
படம் : காந்தி சங்கர்
கன்னியாகுமரியில் காட்சிக் தரும் கதிரவன்
படம் : ஆ. ரவி