இயற்கை: கபிலர் பாரி

May 24, 2021 akila 0

இறந்த பின் பாடியது இவன் மலையில் ஒருபக்கம் அருவி ஒழுகும். மற்றொரு பக்கம் பாணர்க்கு ஊற்றிய தேறல் வழியும். இது வேந்தர்க்கு இன்னா நிலை [24]கோள்நிலை மாறினாலும் பாரியின் கோல்நிலை சாயாது [25]நீர் நிரம்பிய [மேலும் படிக்க / Read More …]